Hello Kitty Chrome Theme

Hello Kitty

Developer: OMGitsMarina

Similar Chrome Themes

Seattle Night Chrome Theme
Paper Mega Man Chrome Theme
Adwaita Dark Green Chrome Theme
Zen Temple Chrome Theme
Man of Steel – Logo Chrome Theme
Red Bokeh Chrome Theme
iOS 7 Flat Retina Chrome Theme
Tropical Flowers Chrome Theme
Cityscape Night Chrome Theme
ErvinTech Chrome Theme